Bộ lọc
Ác nữ sống hai lần
THE AWAKENING MONSTER
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Vol 1: Cuộc sống của một nô lệ thật chẳng dễ dàng