Bộ lọc
Volume 19: Hội nghị Sư Tộc (Phần 3)
Tập 1: Kẻ thù của thế giới
Tập 01 - "Anh hùng, hãy trở thành của em" - "Ta từ chối"
Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới!
Tập 01 My Vampire Older Sister and Zombie Little Sister Have Gotten Into a Pretty Serious Fight…Only in Virtual Reality Though