Bộ lọc
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 02: I can’t wait for Santa-X
Vol 1: Cuộc sống của một nô lệ thật chẳng dễ dàng