Bộ lọc
Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường
Manga shorts (Về những sự kiện diễn ra sau quyển Thượng)
Quyển 6 - Thượng - Hệ thống quản lý nhân cách
Đêm 1 - Hoàn Nhân Đảo