Nhóm dịch: Parallel
Giới thiệu
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối: