Nhóm dịch: 3ktan
Giới thiệu
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kuro no Shoukanshi
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kanna no Kanna
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Nonbiri Nouka
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Ryouridou
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Strange Life of a Cat
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối: