Tất cả # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Giới thiệu
Thể loại bi kịch, chứa đựng những sự kiện dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn.